Parlament Europejski - siedziba w Brukseli

Główny gmach Parlamentu Europejskiego w Brukseli składa się z dwóch budynków: Altiero Spinelli (większy, w którym są obecnie partie polityczne) oraz Paul Henri Spaak (mniejszy, w nim znajduje się m.in. sala obrad plenarnych). Gmach ma różną liczbę pięter w zależności od części gdyż jest on bryłą nieregularną - w najwyższym miejscu można wyjechać na 15 piętro. Biuro Jerzego Buzka mieści się na 5 piętrze w części F, gdzie maja biura wszyscy polscy posłowie Europejskiej Partii Ludowej. Okna biura wychodzą na Plac Luksemburski.


Inne instytucje UE

Komisja Europejska

Komisja jest organem wykonawczym UE. Pozostaje ona podporządkowana interesom Wspólnoty jako całości i odpowiada ona przed PE. Do zadań Komisji należy proponowanie aktów ustawodawczych i przedstawianie ich Radzie Ministrów (Radzie UE) i PE. Komisja prowadzi bieżącą politykę wspólnotową i dba o przestrzeganie prawa Unii. W tym zakresie może wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości przeciw państwom członkowskim, jak również nakładać grzywny na osoby fizyczne i prawne. W jej kompetencjach leży także zarządzanie budżetem Unii i funduszami strukturalnymi. Ponadto Komisja jest odpowiedzialna za utrzymywanie w imieniu UE stosunków dyplomatycznych z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi. Komisja jest wybierana na 5 lat. Państwa członkowskie powołują najpierw kandydata na przewodniczącego Komisji, który musi być uznany przez PE. Natępnie Przewodniczący dobiera pozostałych komisarzy, którzy są proponowani przez własne rządy narodowe. Ostatecznie Komisja w całości musi być zatwierdzona przez PE. Obecna Komisja pod przewodnictwem Jose Manuela Dirao Barroso uzyskała poparcie PE w dniu 18 listopada 2004. Komisja składa się z 25 Komisarzy. Zgodnie z postanowieniami Traktatu Nicejskiego każdy kraj może mieć jednego komisarza. Komisarzom podlega 26 specjalistycznych Dyrekcji Generalnych (DG) i kilkanaście służb, zajmujących się różnymi dziedzinami. Każdy Komisarz ma własny gabinet polityczny, a w nim 6 daradców. Pracę Komisji organizuje Sekretariat Generalny. Jej siedziba mieści się w Brukseli.


Rys historyczny

Początki Parlamentu Europejskiego sięgają roku 1952, kiedy na mocy Traktatu Paryskiego powołano Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). Na podstawie Traktatów Rzymskich z 1957 roku - w wyniku fuzji instytucjonalnej EWWiS, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM) - powołano do życia Wspólnoty Europejskie (WE). Zgromadzenie stało się organem parlamentarnym wszystkich wspólnot. Podczas pierwszej sesji parlamentarnej w Strasburgu w 1958 roku nadano mu nazwę "Europejskiego Zgromadzenia Parlamentarnego".


Struktura PE

Eurodeputowani

W Parlamencie Europejskim zasiada 754 posłów, jednak docelowo - zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej - ich liczba nie może przekroczyć 750 (nie licząc przewodniczącego). Ilość posłów przypadająca na dany kraj jest proporcjonalna do ludności państw członkowskich z niewielką nadreprezentacją tych o mniejszej liczbie mieszkańców. Liczba ta nie może być przy tym mniejsza niż 6, a większa niż 96. Obecnie w PE zasiada 51 deputowanych z Polski.

Wszyscy obywatele Unii, którzy ukończyli 18 lat, mają czynne prawo wyborcze. Każdy głosuje w kraju swojego stałego zameldowania, według ordynacji wyborczej danego państwa i na kandydatów z danego kraju - niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Eurodeputowani w Parlamencie zorganizowani są we frakcje (grupy) polityczne lub pozostają niezależni (obecnie 29 posłów jest niezrzeszonych). Mandat do PE ma charakter mandatu wolnego, co oznacza, iż posłowie nie są związani instrukcjami państw, których są obywatelami.


Zadania i uprawnienia PE

Kompetencje PE obejmują:

a) uprawnienia ustawodawcze

Wraz z Radą Unii Europejskiej i Komisją Parlament współtworzy prawo wspólnotowe poprzez zastosowanie pracedury konsultacji, współpracy i współdecydowania. W niektórych obszarach jak np. wydatki na rolnictwo, czy zobowiazania międzynarodowe kompetencje prawodawcze przypadają jedynie Radzie UE. Parlament nie posiada prawa do inicjatywy ustawodawczej. Procedura ustawodawcza w PE przebiega w następujacy sposób: Komisja Europejska przedstawia Parlamentowi propozycję legislacyjną; odpowiednia tematycznie komisja parlamentarna wyznacza posła sprawozdawcę, który przygotowuje projekt raportu nt. danej propozycji Komisji i przedstawia go odpowiedniej komisji parlamentarnej do dyskusji; po ewentualnych poprawkach projekt raportu jest przedmiotem głosowania w komisji parlamentarnej, jak również przedmiotem dyskusji w grupach politycznych; ostatecznie raport trafia na sesję parlamentarną i po uwzględnieniu ostatnich poprawek jest poddawany głosowaniu. Efektem końcowym tego procesu jest dokument wyrażający oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego.


Informacje podstawowe

Parlament Europejski jest przedstawicielstwem narodów państw Unii Europejskiej. Jest jednoizbowym, wielonarodowym i największym parlamentem na świecie. Reprezetuje on obecnie 454 mln obywateli Europy z 25 państw.

Obywatele wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej wybierają swoich reprezentantów do Parlamentu na 5-letnią kadencję w ogólnopowszechnych, wolnych i tajnych wyborach. Po rozszerzeniu UE o nowe państwa członkowskie w maju 2004 Parlament Europejski liczy 732 eurodeputowanych. Polska ma obecnie 54 parlamentarzystów. Wybory do PE przeprowadzane są w jednym czasie we wszystkich państwach członkowskich, ale w oparciu o narodowe i odrębne ordynacje wyborcze. Ostatnie wybory parlamentarne odbyły sie w dniach 10-13 czerwca 2004, przy czym w Polacy udali się do urn w dn. 13. czerwca. PE nie może być rozwiązany przed upływem kadencji.