Grupa EPL

Aktualności
O Grupie EPL
Prezydium
Członkowie (Polska)
Bilans działalności polskich posłów EPL w PE
Strona internetowa EPL
Polska strona EPL

Od lipca 1999 r. Grupa EPL stanowi największą grupę polityczną w obecnym 736 osobowym Parlamencie Europejskim.

265 Członków Europejskiego Parlamentu pochodzi z grupy EPL co stanowi około 37 procent całego Parlamentu.

Przewodniczącym Grupy EPL jest Joseph Daul, poseł w Parlamencie Europejskim. Stoi on na czele organu zarządzającego - Prezydium Grupy, w skład którego wchodzi dziesięciu Wiceprzewodniczących, w tym Skarbnik - oraz przemawia w imieniu Grupy w kluczowych debatach w Parlamencie Europejskim. Wspierają go koordynatorzy dla każdej z 20 komisji parlamentarnych i przewodniczący krajowych delegacji partii członkowskich Grupy. Stroną administracyjną Grupy zajmuje się Sekretariat Grupy, dbający o jej sprawne funkcjonowanie. Pod auspicjami Grupy EPL odbywają się również spotkania ekspertów, będących przedstawicielami środowisk opiniotwórczych z całej Unii Europejskiej, w ramach Letniego Uniwersytetu - European Ideas Network - gdzie rozważane są główne zagadnienia polityki unijnej, biznesowe, akademickie oraz stowarzyszeń miejskich europejskich w celu przedyskutowania najważniejszych kwestii stojących przed Unią Europejską.

Założona w czerwcu 1953 r. pod nazwą Grupa Chrześcijańskich Demokratów jeszcze w początkach działalności Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (którego członków wybierali spośród siebie deputowani parlamentów krajowych), Grupa odgrywała dużą rolę na każdym etapie rozwoju Unii Europejskiej, od jej zalążka aż po dzień dzisiejszy.

Większość partii wchodzących w skład Grupy EPL jest również członkami Europejskiej Partii Ludowej, pierwszej w historii ponadnarodowej partii politycznej na szczeblu europejskim. Inne należą do Grupy jako jej członkowie stowarzyszeni. Wspólnie dążą one do przezwyciężenia prymatu lewicy w państwach członkowskich oraz do stworzenia bardziej konkurencyjnej i demokratycznej Europy, bliższej jej obywatelom.

Jako największa Grupa polityczna w Parlamencie, w którym partie niesocjalistyczne cieszą się obecnie zdecydowaną większością, Grupa EPL ma większy wpływ niż jakakolwiek inna na kształtowanie porządku obrad Parlamentu oraz na wyniki głosowania w kluczowych debatach. Jej silną pozycję potwierdza fakt, iż od 1999 r. Grupa EPL ma największy odsetek przegłosowanych projektów na comiesięcznych sesjach plenarnych Parlamentu Europejskiego.

Przewaga ilościowa przyczynia się również do tego, iż deputowani Grupy EPL zajmują cały wachlarz kluczowych stanowisk w Parlamencie - pełniąc m.in. funkcje przewodniczących dziewięciu z 22 komisji lub podkomisji PE, siedmiu na 14 wiceprzewodniczących i trzech z pięciu skarbników. We wszystkich 20 komisjach parlamentarnych deputowani Grupy EPL zajmują pozycje zapewniające im duży wpływ na stanowisko PE wobec kluczowych projektów aktów prawnych i ważniejszych sprawozdań: posłowie Grupy EPL przygotowują sprawozdania na ważkie tematy częściej niż posłowie jakiejkolwiek innej grupy w Parlamencie.

Starając się jak najbardziej rozszerzyć swoje wpływy Grupa EPL czerpie korzyści z faktu, że Parlament Europejski jest instytucją polityczną, której uprawnienia w ramach struktur Unii Europejskiej ciągle wzrastają.

Już w Traktacie z Maastricht z 1993 r. Parlament uzyskał prawo współdecydowania wraz z Radą Ministrów UE o wielu zagadnieniach legislacyjnych, następnie zakres jego współdecydowania w procesie prawodawczym został jeszcze rozszerzony w Traktacie z Amsterdamu (1999) i Traktacie z Nicei (2003). Obecnie jest on równorzędnym partnerem w procesie legislacyjnym na przeszło dwóch trzecich obszarów polityki UE. W dodatku posiada on decydujący głos przy ustalaniu wydatków na cele niezwiązane z rolnictwem oraz powoływaniu i odwoływaniu Komisji Europejskiej.

 

From www.eppgroup.eu